Pravila

OPŠTA PRAVILA UČESTVOVANJA NA SAJMU


1. Sajamske manifestacije koje organizuje Šumadija sajam imaju za cilj da omoguće :

• izlaganje proizvoda i ponudu usluga iz zemlje i inostranstva namenjenih tržištu;

• prikazivanje tehničkih i drugih dostignuća iz privrednih oblasti koje su u programu određene sajamske manifestacije;

• uspostavljanje i održavanje poslovnih veza i zaključivanje poslovnih ugovora između Izlagača i kupaca, odnosno potencijalnih poslovnih partnera, unapređenje unutrašnje i međunarodne trgovine i poslovno-tehničke saradnje.


2. Sajamske manifestacije se održavaju na unutrašnjem prostoru Šumadija sajma, u sajamskoj hali i na spoljašnjem prostoru Šumadija sajma. Šumadija sajam određuje sadržaj, dužinu trajanja i radno vreme pojedinačnih sajamskih manifestacija.


3. Izlagač na sajmu može biti pravno ili fizičko lice koje se bavi proizvodnjom ili prometom robe, odnosno pružanjem usluga iz privredne grane za koju se priredba organizuje. Izlagač  izlaže u svoje ime i za svoj račun, ili u ime i za račun druge organizacije.


4. Šumadija sajam Izlagaču dostavlja obrazac prijave za učestvovanje na sajmu. Čitko popunjenu prijavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom Izlagača, Izlagač vraća sajmu radi evidentiranja i overe. Po overavanju prispele prijave, jedan primerak iste Šumadija sajam dostavlja Izlagaču uz predračun za sve što je u prijavi naznačeno. Prijava za učestvovanje na sajmu postaje validna i obavezujuća kada je organizator overi i jedan primerak preda Izlagaču. Ukoliko Izlagač nema pismenih primedbi u vremenskom roku od 5 dana od dana potvrde učešća, prijava za učestvovanje na sajmu smatra se ugovorom zaključenim između Šumadija sajma i podnosioca prijave.


5. U roku od 15 dana pre dana otvaranja sajma, Izlagač mora da dostavi organizatoru precizne podatke koji se odnose na njegove tačno određene izlagačke sektore prodaja i usluga. Organizator zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere, uključujući i zabranu izlaganja i uklanjanja gore navedenih proizvoda  sa izlagačkog mesta ukoliko nisu u skladu sa specifikacijama izlagača. U tom slučaju će organizator biti ovlašćen da poništi ugovor i da ukloni izlagačke proizvode sa izlagačkog mesta o trošku Izlagača.


6. Izlagač je obavezan da nepovratno uplati 20% od iznosa u predračunu u roku od 7 dana po prijemu predračuna. Najkasnije mesec dana pre početka sajamske manifestacije, Izlagač je dužan da uplati 30% od iznosa navedenog u predračunu, dok je preostalih 50% Izlagač obavezan da uplati 15 dana pre početka sajamske manifestacije.

Ukoliko se Šumadija sajam i Izlagač koji je pravno lice, sporazumeju o posebnom načinu plaćanja, takav način plaćanja će biti definisan Sporazumom o načinu plaćanja.

Ukoliko se Šumadija sajam i Izlagač koji je fizičko lice, sporazumeju o odloženom plaćanju čekovima građana, takav način plaćanja će biti definisan Sporazumom o načinu plaćanja.

Način i rok plaćanja nalaze se na svakom obrascu za učestvovanje u Opštim pravilima učestvovanja na sajmu.

Po završetku sajamske manifestacije Izlagaču će biti dostavljena konačna faktura sa iskazanim troškovima svih stvarno korišćenih usluga koje je Izlagač dužan da plati u roku navedenom u fakturi.

Ukoliko Izlagač iz bilo kog razloga ne plati iznos u roku navedenom u konačnoj fakturi, dužan je da plati zakonsku zateznu kamatu.


7. U slučaju otkazivanja učešća, Izlagač se obavezuje da plati sledeće troškove:

• 20% ukupne vrednosti naručenih usluga i upisa u registar izlagača u zvaničnom katalogu (obavezna izlagačka upisnina) ukoliko otkaže učešće mesec  dana pre početka sajamske manifestacije;

• 50% ukupne vrednosti naručenih usluga i upisa u registar izlagača u zvaničnom katalogu (obavezna izlagačka upisnina) ukoliko otkaže učešće 15 dana pre početka sajamske manifestacije;

• 100% vrednosti naručenih usluga i upisa u registar izlagača u zvaničnom katalogu (obavezna izlagačka upisnina) ukoliko otkaže učešće u roku kraćem od 15 dana pre početka sajamske manifestacije.

Otkaz ugovora vrši se u pismenoj formi. Danom otkaza smatraće se dan prijema pismena o otkazu ugovora.


8. Izlagač se obavezuje da poštuje termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, a posebno da štand sa eksponatima bude u funkciji do otvaranja i zatvaranja manifestacije. Izlagaču će se omogućiti opremanje štanda najmanje jedan dan pre otvaranja sajma, kao i po završetku.

Info

INFO@SUMADIJASAJAM.RS

Pratite Nas

NAŠE DRUŠTVENE MREŽE

Lokacija Konferencije